Posturi vacante

îngrijitor, vacant, la Clubul Copiilor Buhuși,

Anunţ anulare concurs angajare administrator patrimoniu, afişat 13.10.2020 ora 14:30

Rezultat selecţie dosare în cadrul concursului de angajare administrator patrimoniu, afişat 07.10.2020 ora 15:15

Anunţ organizare concurs post vacant administrator patrimoniu, afisat 21.09.2020 ora 8:30

Anunt suspendare concurs angajare administrator patrimoniu, afisat 18.06.2020 ora 15:30
Rezultat selectie dosare pentru concurs post vacant administrator patrimoniu, postat 16.06.2020, ora 14

Anunț organizare concurs post vacant administrator patrimoniu, postat 22.05.2020, ora 14

Rezultat final concurs îngrijitor Clubul Copiilor Tg. Ocna, postat 21.06.2019 ora 14

Rezultat proba interviu, Postat 18.06.2019 ora 14

Rezultat proba scrisa, Postat 13.06.2019 ora 14

Selectie dosare concurs ingrijitor Targu Ocna, Postat 10.06.2019 ora 14

Ingrijitor la Clubul Copiilor Targu Ocna, postat 17.04.2019

Anunţ rezultat final concurs 0,5 normă îngrijitor Clubul Copiilor Buhuşi, postat la 28.02.2018 ora 11

Anunt rezultat proba interviu 0.5 normă îngrijitor Clubul Copiilor Buhuși, postat la 26.02.2018 ora 12

Anunţ rezultat proba scrisă 0,5 normă îngrijitor la Clubul Copiilor Buhuşi, postat la 23.02.2018 ora 13

Anunţ selecţie dosare 0,5 normă îngrijitor la Clubul Copiilor Buhuşi, postat la 20.02.2018 ora 16

Anunț angajare îngrijitor la Clubul Copiilor Buhuși – structură a Palatul Copiilor Bacău, jumătate de normă, pe durată nedeterminată, postat pe 06.02.2018 ora 11

Rezultate finale concurs posturi vacante personal contractual, postat 28.07.2017 ora 12:00

Rezultate obținute la proba de interviu pentru personal contractual, postat 26.07.2017 ora 13:45https://app.box.com/s/vctdlu2qayf1ynaejkk135jsmmbnee71

Rezultate obținute la proba scrisă a concursurilor pentru personal contractual, postat 24.07.2017 ora 12:50

Rezultat selectie dosare concurs personal contractual, postat 19.07.2017 ora 13:00

Organizăm concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale de execuţie, vacante:

– îngrijitor – un post cu normă întreagă la Clubul Copiilor Târgu Ocna, structură a Palatului Copiilor Bacău

– îngrijitor – un post cu normă întreagă la Clubul Copiilor Onești, structură a Palatului Copiilor Bacău

– îngrijitor – un post cu jumătate de normă la Palatul Copiilor Bacău

– muncitor  – conducător auto, fochist, cu normă întreagă

 1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Concursurile de recrutare în vederea ocupării posturilor contractuale  vacante vor avea loc  la data de 24.07.2017, ora 10:00 – proba scrisă şi 26.07.2017 şi ora 10:00 – interviul, la sediul Palatului Copiilor Bacău.

 1. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:

Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din Anexa la H.G.
nr.286/2011, modificată și completată, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi are domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 • Pentru ocuparea postului de îngrijitor:
 • Studii minime: scoala generală
 • Vechime în domeniul de activitate: minim 1 an.
 • Pentru ocuparea postului de muncitor – conducător auto, fochist:
 • Absolvent de studii medii / școală profesională de conducători auto și mecanici auto
 • permis de conducere categoriile B, C și D
 • autorizație pentru meseria de fochist sau disponibilitate pentru calificare în această meserie
 • minim 3 ani experiență în activitatea de transport persoane și marfă
 1. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la secretariatul Palatului Copiilor Bacău până la data de 18.07.2017 ora 16:00

4. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

5. Calendarul de desfășurare al concursului:

Selecția dosarelor: 19.07.2017

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 19.07.2017 ora 16:00

Depunerea contestațiilor la etapa de selecție: 20.07.2017

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 21.07.2017, ora 16:00

Proba scrisă: 24.07.2017, ora 10:00

Depunere contestațiilor la rezultatele probei scrise: până pe 25.07.2017, ora 12:00

Afișarea rezultatelor la contestații: 25.07.2017, ora 16.00

Interviul: 26.07.2017 ora 10:00

Depunere contestațiilor la rezultatele probei interviu: până pe 27.07.2017, ora 12:00

Afișarea rezultatelor la contestații: 27.07.2017, ora 16:00

Afișarea rezultatelor finale: 28.07.2017, ora 16:00.

6. Bibliografia de concurs:

pentru posturile de îngrijitor

 • Atribuțiile îngrijitorului – fișa postului
 • Ordin Nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei – cap. 4, 5 și 6
 • Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă. Obligațiile și drepturile angajatorului privind securitatea și sănătatea în muncă. Obligațiile și drepturile angajaților privind securitatea și sănătatea în muncă.
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
 • Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
 • Ordinul MECS 4624/2015 privind Regulamentul unităților care oferă activitate extrașcolară cuprinzând Regulamentul de organizare și funcționare a Palatelor și Cluburilor Copiilor

 pentru postul de muncitor – conducător auto, fochist:

 • Atribuțiile postului – fișa muncitorului – conducător auto, fochist
 • OUG 195/2002 – Codul rutier, cu modificări și completări ulterioare
 • Ordinul nr.1892/2006 al Ministerului Transporturilor privind norme de aprobare a transportului rutier
 • Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă. Obligațiile și drepturile angajatorului privind securitatea și sănătatea în muncă. Obligațiile și drepturile angajaților privind securitatea și sănătatea în muncă.
 • HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • Ion Popescu – Cartea Fochistului, Cazane de Medie si Joasa Presiune, Editura Setronic, 1996
 • Ordinul MECS 4624/2015 privind Regulamentul unităților care oferă activitate extrașcolară cuprinzând Regulamentul de organizare și funcționare a Palatelor și Cluburilor Copiilor

Notă: Candidaţii vor avea în vedere actele normative menţionate anterior cu reactualizările, modificările şi completările pe care acestea le-au suferit, până la data organizării concursului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Palatului Copiilor Bacău, sau la tel.0234-515020, 0787540084, persoană de contact d-na Caleap Cornelia.

Fisa postului pentru muncitor – conducător auto, fochist

In temeiul Legii 53/2003 cu modificările ulterioare, a Legii nr2011, Relamentului de Organizare si Functionare a unitatilor de invatamant preuniversitare , a Regulamentului de Organizare si Functionare a Palatelor si Cluburilor Copiilor ,se incheie azi  19.09.2016, prezenta Fisa a Postului

 • NUMELE ŞI PRENUMELE:  __________________________
 • STUDII:  ___________________________
 • POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT:  MUNCITOR – CONDUCĂTOR AUTO, FOCHIST
 • NORMA DE ACTIVITATE: 40 de ore săptămânal
 • Poziţia:

Relaţii de subordonare :

 • directorul unităţii
 • contabilul şef
 • administrator financiar/patrimoniu
 • secretarul şef
 • membrii consiliului de administraţie

Relaţii de colaborare cu :

 • cadrele didactice, responsabilii cu păstrarea şi utilizarea patrimoniului din cercuri şi laboratoare
 • personalul de pază
 • colectivele de elevi
 • consiliul reprezentativ al părinţilor
 • consiliul de administraţie

Subsemnatul,  _________________, posesor al contractului individual de muncă înregistrat sub nr.__________în Registrul de evidenţă a contractelor de muncă,  declar că mă oblig să respect următoarele unităţi de competenţă (atribuţii ), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 de ore săptămânal.

Este membru de drept în comisiile:

 • Pentru protecţia muncii
 • Pentru PSI
 • De deszăpezire

Obiectiv general :

 • asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi a activităţilor sportive

Obiectiv  specific :

   asigurarea transportului de persoane şi de materiale, conform  cerinţelor legale formulate de conducerea Palatului Copiilor Bacău

Sarcini, atribuţii, răspunderi –  conducător auto:

 Să respecte programului de lucru (8.00 – 16.00).

 • Să întreţină autovehicolul din dotarea instituţiei în stare de funcţionare.
 • Să verfice starea tehnică şi estetică a autovehicolului înainte de plecarea în cursă (apa, uleiul, presiunea în roţi, alimentarea cu carburant, spălarea autovehicolului).
 • Să parcheze autovehicolul numai în curtea instituţiei. În caz contrar, este direct răspunzător.
 • Să completeze zilnic şi corect Foaia de parcurs, cu confirmarea persoanei / instituţiei pentru care s-a efectuat cursa. În caz contrar, kilometrii parcurşi se vor imputa.
 • Să predea Foaia de parcurs zilnic sau la ridicarea Foii pentru cursa următoare.
 • Răspunde direct pentru modul de utilizare şi justificare a BCF-urilor primite, având în vedere că acestea reprezintă valori băneşti.
 • Să verifice ştampilarea cotorului BCF de către unitatea la care s-a efectuat alimentarea. În caz contrar, nu se ia în considerare alimentarea şi se impută automat.
 • Să sesizeze conducerea în legătură cu defecţiunile care apar în timpul exploatării autovehicolului; în acest sens, se va întocmi un Referat de necesitate, pe care, după semnarea de către toţi membrii comisiei tehnice, are obligaţia de a-l preda Biroului Contabilitate. În caz contrar, este direct răspunzător.
 • Să întocmească și să completeze la zi caietul de mentenanță al vehicolului, în care va specifica intervențiile făcute asupra vehicolului (periodice sau de necesitate), la data efectuării acestora.
 • Să respecte normele PSI din cadrul instituţiei.
 • Să respecte şi să îndeplinească toate sarcinile trasate de conducerea instituţiei, prin decizie.
 • Să dovedească punctualitate şi corectitudine în exercitarea atribuţiilor încredinţate.
 • Să semneze Condica de prezenţă.
 • respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice şi în plus va avea în vedere următoarele:

-înainte de a pleca în cursă are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;
– efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;
– nu pleacă în cursă dacă constată defecţiuni / nereguli ale autovehiculului şi îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile;
– preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă foaia din ziua precedentă completată la toate rubricile (după cum indică formularul), diagrame, bonuri de transport, nota de recepţie;
– nu circulă fără ca aparatul tahograf / contorul de înregistrare a km-lor să fie în funcţiune;

-menţine starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;
– parchează autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectănd regulile de parcare;
– păstrează certificatul de înmatriculare, licenţa de execuţie şi copia licenţei de transport, precum şi actele maşinii în condiţii corespunzătoare, le prezintă la cerere organelor de control;
– participă la operaţiunile de încărcare şi descărcare a autovehiculului astfel încăt încărcătura să fie repartizată uniform – stabil pe platforma autovehiculului, cu respectarea tonajului şi a prescripţiilor de încărcare (schemele de încărcare);
– se preocupă permanent de îmbunătăţirea cunoştinţelor sale profesionale şi legislative în domeniul transporturilor;
– execută operativ şi corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectănd disciplina muncii;
– se comportă civilizat în relaţiile cu clienţii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici şi organele de control;

– respectă regulamentul de ordine interioară;
– îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducere;
– comunică imediat şefului direct – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de circulaţie în care este implicat;
– are obligaţia să nu schimbe poziţia autovehiculului implicat în accident, până la sosirea organelor poliţiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracţiune sau s-a produs ca urmare a unei infracţiuni;
– nu are voie să transporte persoane din afara firmei;
– este obligat să se prezinte la verificarea medicală atunci cănd sunt trimişi de firmă;
– formele de predare – primire a mărfurilor, întocmite de gestionar să fie înmânate şoferului (avizul de expediţie, factura), înscrierea în bonul de transport a datelor privitoare la plecarea de la locul de încărcare (ora şi numele persoanei care confirmă);
– şoferul răspunde de integritatea mărfurilor primite spre transport, din momentul primirii şi pănă la preluarea acestora de către destinatar;
– şoferul răspunde de orice substituire, diluare, denaturare, avarie a mărfurilor în cursul transportului;
– la primirea mărfurilor spre transport, este obligat să verifice: numărul coletelor, starea ambalajelor şi greutatea expediţiei; natura mărfii (sumar), semnele sau marcajele puse de expeditor, respectarea condiţiilor tehnice de încărcare şi fixare a mărfurilor, sigiliile aplicate de expeditor;
– respectă şi îndeplineşte cu stricteţe normele PSI şi protecţia muncii.

Responsabilităţi periodice (bilunar sau săptămânal) atât în şcoală, cât şi la sala de judo –muncitor /fochist :

 • verificarea stării mobilierului din sălile de cerc, înştiinţarea administratorului privitor la aspectele semnalate şi remedierea lor ;
 • verificarea instalaţiilor sanitare  şi termice, înregistrarea  reparaţiilor necesare şi remedierea lor;
 • verificarea lămpilor de iluminat în sălile de clasă, cabinete, laboratoare, coridoare, grupuri sanitare şi înlocuirea celor deteriorate sau care nu funcţionează;
 • verificarea periodică (lunar/vara, săptamânal/iarna) a scurgerilor pluviale, a vanelor din curte şi de la subsol;
 • verificarea uşilor şi a ferestrelor de la clase/ cabinete/ laboratoare / birouri şi repararea  celor deteriorate;
 • întocmirea referatelor de necesitate – materiale de reparaţii;
 • participarea la acţiunile de stingere şi  de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu
 • ordonarea materialelor din magaziile din curte, sortarea lor şi valorificarea celor uzate;
 • supravegherea reparaţiilor efectuate în şcoală   sau intervenţia personală în cazuri de excepţie şi în afara programului zilnic / săptămânal (în week-end), urmând a primi recuperari.

Responsabilităţi zilnice  – muncitor / fochist:

 •  verificarea gurilor de scurgere, a terasei, a hidranţilor, a robineţilor, a sifoanelor
 • repararea mobilierului, a tâmplăriei deteriorate, a robinetelor / robineţilor  de la grupurile sanitare  etc., după ce s-au stabilit vinovaţii şi  au fost luate măsurile necesare;
 • acordarea ajutorului solicitat de către  personalul de îngrijire şi de către cadrele didactice (montarea perdelelor / jaluzelelor / draperiilor, repararea yalelor / a broaştelor, a balamalelor );
 • eliberarea căilor de acces în caz de înzăpezire şi amenajarea terenului  şcolii (curățat, cosit, greblat);
 • întreruperea alimentării cu gaze şi curent electric în caz de cutremur ;
 • sesizarea administratorului sau directorului referitor la problemele apărute în domeniul său de activitate;
 • însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere şi reparaţii a normelor SSM şi  a ISU.
 • indeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie interna, inclusiv cea de fochist,  când este necesar.

Orice nerespectare sau abatere de la sarcinile de serviciu atrage după sine sancţionarea conform Codului muncii şi legilor în vigoare.

Fisa postului pentru îngrijitor

În temeiul Legii nr. 1/2011 şi al contractului de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a Contractelor individuale de muncă sub Nr. _____________, se încheie astăzi ___________ prezenta fişă a postului :

 • NUMELE ŞI PRENUMELE: ___________________
 • STUDIi : 8 clase
 • POSTUL PE CARE ESTE ÎNCADRAT : îngrijitor
 • NORMA DE ACTIVITATE – 40 de ore săptămânal

Relaţii de subordonare :

 • directorii unităţii şcolare
 • administrator financiar/patrimoniu
 • secretarul şef
 • membrii Consiliului de administraţie

Relaţii de colaborare cu :

 • cadrele didactice, responsabilii cu păstrarea şi utilizarea patrimoniului din cabinete şi laboratoare, din sălile de clasă
 • personalul de pază
 • colectivele de elevi
 • Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

Subsemnatul/a,  _____________ , posesor al contractului individual de muncă înregistrat sub nr. __________ în Registrul de evidenţă a contractelor de muncă,  declar că mă oblig să respect următoarele unităţi de competenţă (atribuţii), sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 de ore săptămânal.

Este membru de drept în comisiile:

 • Pentru protecţia şi securitatea muncii
 • Pentru PSI
 • De deszăpezire

Obiectiv general :

 • asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi a activităţii sportive

Obiectiv  specific :

 • supravegherea instalaţiilor sanitare în timpul pauzelor ;
 • igienizarea grupurilor sanitare, a coridoarelor/ în timpul fiecărei ore de curs ;
 • efectuarea curăţeniei în sălile de curs, cabinete şi  laboratoare;
 • efectuarea curăţeniei, a perimetrului Palatului / Clubului Copiilor _______, a trotuarelor din jurul acestuia și a spațiului verde;

 Responsabilităţi  săptămânale/zilnice atât în şcoală, cât şi la sălile de sport:

 • verificarea obiectelor de inventar de pe holuri, din birouri, din încăperi în care are acces fără responsabilii acestora/ zilnic
 • dezinfectarea cu clor a grupurilor sanitare de două ori / zi
 • dezinfectarea cu detartrant / săptămânal a vaselor de wc, a pişoarelor şi a chiuvetelor;
 • măturarea sălilor de clasă, a cabinetelor şi a laboratoarelor la sfârşitul programului /zilnic;
 • scoaterea gunoiului din clase, laboratoare şi toalete la sfârşitul fiecărei ture / zilnic
 • curăţenie în birouri (director, secretariat) / săptămânal;
 • semnalarea deteriorărilor din clase, cabinete, laboratoare şi de la grupurile sanitare şi identificarea vinovaţilor/ zilnic;
 • acordarea ajutorului solicitat de către cadrele didactice (montarea perdelelor / jaluzelelor / draperiilor etc.)/ la nevoie;
 • eliberarea căilor de acces în caz de înzăpezire – la nevoie;
 • curăţenia trotuarului, precum şi a curţii interioare / zilnic;
 • executarea unor lucrări de întreţinere a zugrăvelilor şi a vopsitoriei/ la nevoie;
 • sesizarea directorului / coordonatorului Clubului Copiilor ________ referitor la problemele apărute în domeniul de activitate / zilnic;
 • îndeplinirea unor sarcini suplimentare repartizate prin decizie internă, inclusiv cea de curier şi paznic/ zilnic;
 • obligaţia de a-şi face controlul medical anual
 • însuşirea şi respectarea în întreaga activitate de întreţinere a normelor SSM şi ISU;
 • efectuarea conform legii a cursului de igienă la un interval de 3 ani.